Organizacja robót B.33

Zasady projektowania elementów żelbetowych

Egzamin pisemny B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Oznaczenie arkusza: B.33-X-16.01

Oznaczenie kwalifikacji: B.33

Wersja arkusza: X

Klucz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.33 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych. Zdania praktyczne!

B.33 Czerwiec_2014 Zadanie praktyczne

Sporządź zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze oraz zapotrzebowanie na maszyny i opracuj harmonogram ogólny robót, niezbędnych do wykonania betonowych ław fundamentowych pięciu jednakowych garaży wolnostojących. 
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót, rysunek konstrukcyjny i zestawienie stali zbrojeniowej ław fundamentowych dla jednego garażu oraz wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02 Konstrukcje budowlane.

Opis projektowanych robót 
1. Wybudowanie pięciu jednakowych garaży wolnostojących przewiduje się na sąsiadujących ze sobą działkach. 
2. Wykop pod ławy fundamentowe wszystkich garaży jest wykonany. 
3. Planowane roboty obejmuj ą wykonanie betonowych ław fundamentowych. 
4. Podkład pod ławy, o grubości 10 cm, należy wykonać z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego, na podłożu gruntowym. 
5. Zbrojenie ław fundamentowych będzie przygotowane na terenie budowy. 
6. Gotowa mieszanka betonowa do wykonania ław i podkładu zostanie przywieziona z wytwórni i będzie transportowana taczkami na miejsce wbudowania. 
7. Zakłada się jednokrotne użycie deskowania. 
8. Prace będą wykonywane w ciągu pięciu dni roboczych. 
9. Do przygotowania i montażu zbrojenia przewidziano jednego zbrojarza, do wykonania podkładu pod ławy - jednego betoniarza i dwóch robotników, a do wykonania ław fundamentowych - jednego betoniarza, jednego cieślę i dwóch robotników.

1_14

B.33 Wrzesień_2014 Zadanie praktyczne. !! W trakcie publikacji.

W oparciu o opis projektowanych robót, Rysunki 1. i 2. oraz wyciąg z Katalogów Nakładów Rzeczowych sporządź przedmiar robót, zapotrzebowanie na materiały pomocnicze i konstrukcyjne oraz opracuj harmonogram ogólny robót, niezbędnych do wykonania murowanych ścian fundamentowych dziesięciu jednakowych garaży wolnostojących.

Niezbędne dokumenty oraz formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 
Opis projektowanych robót 
1. Wybudowanie garaży wolnostojących przewiduje się na sąsiadujących ze sobą działkach. 
2. Betonowe ławy fundamentowe garaży są wykonane. 
3. Na ławach należy wykonać izolację poziomą z dwóch warstw papy asfaltowej na osnowie z taśmy aluminiowej, na lepiku asfaltowym na gorąco. 
4. Ściany fundamentowe planuje się wykonać z bloczków betonowych 25 x 25 x 14 cm, na zaprawie cementowej. 
5. Na izolacj ę przeciwwilgociową pionową ściany fundamentowej przewiduj e się j edną warstwę emulsj i asfaltowej izolacyjnej, układaną na zimno. 
6. Prace będą wykonywane w ciągu sześciu kolejnych dni roboczych. 
7. W pierwszym i ostatnim dniu zostaną wykonane prace izolacyjne, drugiego dnia rozpoczną się prace murarskie. 
8. Do prac izolacyjnych przewidziano dwóch monterów izolacji budowlanych i dwóch robotników, a do wykonania prac murarskich - pięciu murarzy i czterech robotników.

B.33 styczeń 2015 Zadanie praktyczne

Zaplanuj wykonanie żelbetowych monolitycznych stóp fundamentowych pod budynek usługowy o konstrukcji szkieletowej. 
Sporządź: 
- przedmiar robót, 
- zapotrzebowanie na materiały główne i pomocnicze, 
- wykaz niezbędnych narzędzi i sprzętu do wykonania robót oraz środków ochrony indywidualnej, 
- harmonogram ogólny robót (część analityczną i część graficzną). 
Zadanie wykonaj korzystając z opisu projektowanych robót, rysunków konstrukcyjnych, zestawienia stali zbrojeniowej oraz wyciągu z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02 Konstrukcje budowlane. 
Do wykonania zadania wykorzystaj formularze znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym.

B.33 czerwiec 2015 Zadanie praktyczne

Sporządź przedmiar robót, zapotrzebowanie na materiały konstrukcyjne, pomocnicze i sprzęt oraz opracuj harmonogram robót związanych z wykonaniem obiektu małej architektury. 
Prace budowlane polegać będą na wybudowaniu nowego wewnętrznego rzędu słupów oraz ściany w miejscu dotychczasowego zewnętrznego rzędu słupów. 
Prace wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót, rysunki i wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02 Konstrukcje budowlane.

Opis projektowanych robót 
Wewnętrzny rząd słupów zostanie zastąpiony nowymi murowanymi słupami z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o przekroju 2x2 cegły (51 cm) i wysokości 3 m. 
Zewnętrzny rząd słupów zostanie zastąpiony murowaną ścianą z cegły pełnej o grubości 1 cegły (25 cm) na zaprawie cementowej, wysokość ściany 3 m. 
Na istniejących wyrównanych betonem ścianach fundamentowych należy wykonać izolację poziomą z jednej warstwy papy asfaltowej na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej, ułożonej na lepiku asfaltowym stosowanym na zimno. 
Podłoże pod izolację należy zagruntować roztworem asfaltowym do gruntowania. Wszystkie prace będą wykonywane w czasie czterech kolejnych dni roboczych. 
W pierwszym dniu prace izolacyjne wykonane będą przez zespół składający się z jednego dekarza i jednego robotnika. 
Prace murarskie rozpoczną się drugiego dnia roboczego i będą wykonywane przez zespół składający się z siedmiu murarzy, siedmiu robotników i jednego cieśli.

 

1_15

Egzamin praktyczny B.33 WRZESIEŃ 2015

Sporządź przedmiar robót, zapotrzebowanie na materiały główne i pomocnicze, wykaz robót w kolejności technologicznej oraz harmonogram ogólny robót, związanych z wykonaniem stropu gęstożebrowego z wieńcami w budynku gospodarczym. 
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót, rysunki konstrukcyjne i zestawienie stali zbrojeniowej oraz wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02. Konstrukcje budowlane.

Opis projektowanych robót 
1. Planuje się wykonanie stropu gęstożebrowego typu Fert-45 w dwukondygnacyjnym budynku 
gospodarczym. 
2. Planowane roboty obejmują wykonanie stropu gęstożebrowego z prefabrykowanych belek stalowo-ceramicznych Fert-45 o rozpiętości 420 cm, pustaków ceramicznych oraz mieszanki betonowej klasy C 16/20. 
3. W ścianach konstrukcyjnych należy przewidzieć wykonanie wieńców stropowych z mieszanki betonowej C 16/20 i prętów zbrojeniowych ze stali gładkiej klasy A-I oraz strzemion ze stali gładkiej klasy A-O. 
4. Gotowa mieszanka betonowa do wykonania stropu i wieńców zostanie przywieziona z wytwórni i będzie transportowana taczkami na miejsce wbudowania. 
5. Mieszanka betonowa w stropie i wieńcach będzie układana i zagęszczana ręcznie. 
6. Zakłada się jednokrotne użycie deskowania i stemplowania. 
7. Do wykonania robót przewidziano zatrudnienie: 
- trzech robotników odpowiedniej specjalności do wykonania stropów i wieńców stropowych, 
- jednego robotnika odpowiedniej specjalności do przygotowania i montażu zbrojenia. 
8. Planuje się pracę na jedną zmianę, czas jednej zmiany wynosi 8 godzin. 
9. Planuje się wykonywanie stropów i wieńców równolegle z przygotowaniem i montażem zbrojenia. 
10. Do obliczenia wydajności dziennej należy skorzystać ze wzoru.

B.33_wrz_2016

Egzamin praktyczny B.33 CZERWIEC 2016

Uzupełnij wykaz stali zbrojeniowej, sporządź przedmiar robót, zapotrzebowanie na materiały podstawowe oraz harmonogram ogólny robót związanych z wykonaniem stropu płytowego monolitycznego żelbetowego z wieńcami w budynku gospodarczym. 
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót, rysunki konstrukcyjne, wyciągi z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02 Konstrukcje budowlane oraz tabelę masjednostkowych prętów zbrojeniowych. 
Opis projektowanych robót 
1. Planuje się wykonanie stropu płytowego jednokierunkowo zbrojonego monolitycznego żelbetowego 
w budynku gospodarczym. 
2. W ścianach konstrukcyjnych należy przewidzieć wykonanie wieńców stropowych monolitycznych żelbetowych. 
3. Ściany konstrukcyjne grubości 25 cm zostałyjuż wykonane. 
4. Zbrojenie stropu i wieńców będzie przygotowane na terenie budowy ze stali gładkiej klasy A-O i stali żebrowanej klasy A-III. 
5. Stropiwieńcebędąwykonanezbetonu klasyC20/25. 
6. Gotowa mieszanka betonowa do wykonania stropu i wieńców zostanie przywieziona z wytwórni i będzie transportowana taczkami na miejsce wbudowania. 
7. Mieszanka betonowa będzie układana ręcznie i zagęszczana mechanicznie. 
8. Zakłada sięjednokrotne użycie deskowania. 
9. Do wykonania robót przewidziano następujące zatrudnienie: 
- do przygotowania i montażu zbrojenia - dwóch zbrojarzy 
- do wykonania stropu - sześciu robotników odpowiedniej specjalności

16_6

B.33 Październik 2016 Egzamin praktyczny

Sporządź przedmiar robót, zapotrzebowanie na materiały podstawowe i sprzęt, wykaz robót związanych z wykonaniem ścianki działowej w kolejności technologicznej oraz harmonogram ogólny robót związanych z wykonaniem robót budowlanych wykończeniowych. 
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót, rysunki konstrukcyjne oraz tabele z Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych KNNR 2 - Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego. 
Do wykonania zadania wykorzystaj tabele znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym. 
Opis projektowanych robót 
1. Planowane roboty wykończeniowe obejmują wykonanie ścianki działowej dzielącej jedno 
pomieszczenie na dwa mniejsze, pomalowanie jej farbą emulsyjną oraz wykonanie posadzki w dwóch powstałych pomieszczeniach. 
2. Ściankę działową należy wykonać na pojedynczych rusztach z profili metalowych U 75 i C 75 z pokryciem obustronnym jednowarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm oraz wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej. 
3. Powierzchnię ścianki należy przygotować do malowania emulsyjnego przez spoinowanie połączeń płyt, szpachlowanie i gruntowanie. 
4. Ściankę działową należy obustronnie dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną. 
5. Posadzkę jednobarwną z płytek terakotowych o wymiarach 150 x 150 mm należy ułożyć na zaprawie klejowej, metodą regularną bez cokolików. Zakłada się, że płytki w progach nie będą układane. 
6. Roboty malarskie należy wykonać po zakończeniu robót posadzkarskich z uwzględnieniem przerwy technologicznej trwającej 2 dni. 
7. Do wykonania robót przewidziano następujące zatrudnienie: 
- do wykonania ścianki działowej - dwóch robotników, 
- do wykonania posadzki - dwóch robotników, 
- do wymalowania ścianki-jednego robotnika. 
8. Planuje się wykonywanie prac na jedną zmianę (8 godzin). 
9. Do obliczenia wydajności dziennej robotnika należy skorzystać ze wzoru

Rysunki w trakcie pozyskiwania. Cierpliwości

B.33 styczeń 2017 Egzamin praktyczny

Uzupełnij zestawienie stali zbrojeniowej, sporządź przedmiar robót, zapotrzebowania na materiały podstawowe oraz opracuj harmonogram ogólny robót związanych z wykonaniem konstrukcji podciągu i trzech żeber żelbetowych konstrukcji wsporczej pod zbiornik stalowy. 
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót, zasady przedmiarowania, rysunki konstrukcyjne, wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02 - Konstrukcje budowlane, oraz tabelę mas jednostkowych prętów zbrojeniowych. 
Do opracowania wykorzystaj tabele znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym. 
Opis projektowanych robót 
1. Planuje się wykonanie konstrukcji wsporczej pod zbiornik stalowy w pomieszczeniu produkcyjnym fabryki papieru. 
2. Konstrukcja wsporcza składa się z podciągu i trzech żeber żelbetowych. 
3. Podciąg należy oprzeć na ścianach z bloczków betonowych. 
4. Żebra należy oprzeć na ścianach z bloczków betonowych i podciągu, który będzie stanowił podporę środkową. 
5. Ściany z bloczków betonowych grubości 25 cm zostały już wykonane. 
6. Zbrojenie podciągu i żeber będzie przygotowane na terenie budowy ze stali gładkiej klasy A-O i stali żebrowanej klasy A-III. 
7. Podciąg i żebra będą wykonane z betonu klasy C25/30. 
8. Gotowa mieszanka betonowa do wykonania podciągu i żeber zostanie przywieziona z wytwórni i będzie transportowana taczkami na miejsce wbudowania. 
9. Mieszanka betonowa będzie układana ręcznie i zagęszczana mechanicznie. 
10. Zakłada się j ednokrotne użycie deskowania.
11. .............................................

6_17