B.30 Kosztorysowanie

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2017

KNR

a

Kontakt: budownictwa@zoho.com

a

 

Sporządź, wykorzystując program komputerowy do kosztorysowania, kosztorys ofertowy na wykonanie robót związanych z wykonaniem płyty żelbetowej na gruncie. Kosztorys powinien zawierać zestawienie nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i sprzętu, podsumowanie oraz zestawienia materiałów i sprzętu. Do kalkulacji kosztów należy zastosować metodę szczegółową. Przedmiarowanie ilości robót związanych z wykonaniem płyty żelbetowej należy wykonać z dokładnością minimum do dwóch miejsc po przecinku. 
Do wykonania zadania wykorzystaj dokumentację projektową, zestawienie stali zbrojeniowej oraz opis projektowanych robót, podaną podstawę ustalenia nakładów rzeczowych i wartości kosztorysowej robót oraz podane ceny czynników produkcji zastosowanych materiałów, sprzętu i robocizny. 
Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do wykonania wydruku, a po uzyskaniu zgody wykonaj wydruk kosztorysu. Wydruk (strona tytułowa, przedmiar robót, pełen kosztorys z podsumowaniem oraz zestawienia materiałów i sprzętu) dołącz do swojej pracy egzaminacyjnej i pozostaw na stanowisku.

Na podstawie klucza, wykonaj referat o popełnionych błędach w pracy egzaminacyjnej

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 
- strona tytułowa, 
- podstawa obliczeń przedmiaru robót, 
- obliczenie ilości robót, 
- kosztorys z podsumowaniem (kalkulacja szczegółowa kosztów z podsumowaniem) oraz zestawienia materiałów i sprzętu.

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2018

s18

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2018

 CZERWIEC 2018

 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2017

Sporządź, wykorzystując program komputerowy do kosztorysowania, kosztorys ofertowy na wykonanie robót wykończeniowych w budynku gospodarczym
Do obliczeń wykorzystaj opis techniczny budynku gospodarczego, podstawę ustalenia nakładów rzeczowych i wartości kosztorysowej robót oraz ceny czynników produkcji zastosowanych materiałów i sprzętu. Do kalkulacji kosztów należy zastosować metodę szczegółową. Wydruk powinien zawierać wypełnioną stronę tytułową, charakterystykę wycenionych robót, przedmiar robót, datę dzisiejszego egzaminu jako datę opracowania, pełny kosztorys z podsumowaniem i zestawieniami materiałów i sprzętu. 
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania wydruku, a po uzyskaniu zgody wykonaj wydruk kosztorysu. 

sciany

 

Omówienie wyników egzaminów próbnych zawodowych.

Najczęściej brakujące elementy zadania

a

 

b

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016

Za pomocą programu do kosztorysowania sporządź kosztorys ofertowy na wykonanie muru oporowego betonowego zgodnie z opisem projektowanych robót, dokumentacją rysunkową oraz podanym cennikiem. Do kalkulacji kosztów zastosuj metodę szczegółową. 

Wydruk kosztorysu powinien zawierać stronę tytułową, przedmiar robót wraz z podaniem obliczeń oraz pełny kosztorys z podsumowaniem. 
Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do wykonania wydruku, a po uzyskaniu zgody wykonaj wydruk kosztorysu. 
Wydruk dołącz do swojej pracy egzaminacyjnej i pozostaw na stanowisku. Oceniana będzie tylko 1 wersja wydruku, błędne wydruki oznacz słowem BRUDNOPIS. 

Widok przestrzenny ściany oporowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przekrój przez ścianę oporową
Przekrój przez ścianę oporową

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016

Sporządź, wykorzystując program komputerowy do kosztorysowania, kosztorys ofertowy na wykonanie fragmentu ogrodzenia i chodnika na posesji Pawła Wesołowskiego przy ulicy Polnej 2 w Miastku. Paweł Wesołowski jest inwestorem. 
Do wykonania zadania wykorzystaj opis projektowanych robót, rysunki oraz informacje dotyczące podstawy ustalenia nakładów rzeczowych i obliczenia wartości kosztorysowej robót oraz wyciąg z cenników materiałów i pracy sprzętu. 
Do kalkulacji kosztów należy zastosować metodę szczegółową. 
Wydruk powinien zawierać wypełnioną stronę tytułową, przedmiar robót, datę opracowania 02.06.2016 r., pełny kosztorys z podsumowaniem i tabelę elementów scalonych składającą się z dwóch działów: wykonanie ogrodzenia i wykonanie chodnika

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 

Sporządź przy użyciu programu komputerowego do kosztorysowania kosztorys ofertowy wykonania betonowych ścian fundamentowych z izolacją, zgodnie z rysunkami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz cennikami. Do kalkulacji kosztów zastosuj metodę szczegółową. Kosztorys powinien zawierać stronę tytułową, przedmiar robót, pełny kosztorys z podsumowaniem i tabelą elementów scalonych.

a

 

 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 Wrzesień 2015 

Sporządź, wykorzystując program komputerowy do kosztorysowania, kosztorys ofertowy na wykonanie robót ziemnych i fundamentowych.

Do wykonania zadania wykorzystaj dokumentację rysunkową, opis projektowanych robót oraz cennik robocizny, materiałów i sprzętu.

Do kalkulacji kosztów zastosuj metodę szczegółową.

Zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZNCP gotowość do wykonania wydruku kosztorysu, a po uzyskaniu zgody wykonaj wydruk.

Wydruk kosztorysu zawierający: stronę tytułową, przedmiar robót wraz z obliczeniami ilości poszczególnych robót budowlanych, kalkulację kosztorysową zawierającą nakłady rzeczowe 1 ceny czynników produkcji oraz narzuty kosztorysowe wraz z podsumowaniem dołącz do swojej pracy egzaminacyjnej i pozostaw na stanowisku.

a
 

Opis projektowanych robót

Firma budowlana  "BUDMAX,,  z Warszawy  podjęła  się wykonania  robót  budowlanych  związanych

z wykonaniem robót ziemnych i ław fundamentowych pod podpiwniczony budynek gospodarczy, położony w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 5.

Działka należąca do Pana Jana Nowaka, zamieszkałego przy ulicy Ogrodowej 5 w Warszawie, jest oczyszczona z pni, krzewów i darni.

 

Zadaniem wykonawcy jest:

1.  Ręczne zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm z przewozem gruntu taczkami na odkład.

  1. Mechaniczne wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe w piasku gliniastym wilgotnym­ grunt kategorii II. Wykop zostanie wykonany koparką gąsienicową podsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m3 z umieszczeniem urobku na odkładzie bez ręcznego wyrównania skarp. Głębokość wykopu należy przyjąć odliczając grubość zdjętego humusu, a grunt nie oblepia naczynia roboczego. Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych.

  2. Wykonanie pod ławy fundamentowe podkładu betonowego o grubości 5 cm na podłożu gruntowym z mieszanki betonowej C8/l O układanej ręcznie.

  3. Wykonanie ław fundamentowych betonowych z mieszanki betonowej C16/20 układanej ręcznie, dostarczonej na plac budowy z pobliskiej wytwórni betonu.

Strona tytułowa kosztorysu powinna zawierać: określenie rodzaju kosztorysu,
nazwę i adres inwestycji, nazwę i adres zamawiającego, stawkę robocizny,
podstawy ustalenia kosztów pośrednich, zysku i VAT-u, cenę kosztorysową,
dane opracowującego kosztorys (nr PESEL zdającego),

datę opracowania kosztorysu (data egzaminu).

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014

a

 

 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2013

2014_aa

 

Sporządź, wykorzystując program komputerowy do kosztorysowania, przedmiar oraz kosztorys ofertowy na wykonanie nawierzchni drogi z asfaltu lanego, zgodnie z załączonym rysunkiem, opisem projektowanych robót oraz wytycznymi do sporządzania kosztorysu. 
Zamawiającym jest Gmina XX, a droga ma być wykonana w miejscowości XYZ. Jako oferenta i wykonawcę kosztorysu wpisz swoje Imię i Nazwisko. 
Zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania wydruku, a po uzyskaniu zgody wykonaj wydruk kosztorysu. 
Wydruk dołącz do swojej pracy egzaminacyjnej i pozostaw na stanowisku.

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2013

adda

Grupa A

Grupa B

Zadania praktyczne dla uczniów ZST w Kolbuszowej w zawodzie: Technik budownictwa

1. Zadanie praktyczne. Ściany murowane.

 

 

2. Zadanie praktyczne. Strop Fert 45

Założenia dla grupy 2017/2018

Do wymiarów stropu w rzucie, należy dodać numer w dzienniku. Jeżeli uczeń ma numer mniejszy niż 10, to mnoży numer w dzienniku razy 10 i dodaje do wymiaru stropu. 

Przykład dla ucznia z numerem 8 przedstawiono na rysunku niżej

idlaucznia

gra

ga

 

 

3. Zadanie praktyczne. Stopa żelbetowa

 

 

4. Zadanie praktyczne. Strop Ackermana.

 

 

5. Zadanie praktyczne. Nadproże żelbetowe.

 

 

 

6. Zadanie praktyczne. Schody żelbetowe

 

 

7. Zadanie praktyczne. Słupy- żelbetowy i murowany.

 

 

8. Ławy fundamentowe 

Ława fundamentowa
Ława fundamentowa

Link do zadania >> Ławy fundamentowe <<

 

9. Konstrukcja dachowa

Omówienie zadania praktycznego dotyczącego wykonania dachu drewnianego jednospadowego.

Konstrukcja dachu drewnianego
Konstrukcja dachu drewnianego
 

10. Połać dachowa

Połać dachowa

 

11. Słup żelbetowy i słup murowy z 2013 roku

Słupy: żelbetowy i murowy
Słupy

 

12. Komin wolno stojący 2014 rok

Kliknij w obrazek żeby pobrać całe zadanie.

Komin
Komin wolno stojący