T_Arch

Testy teoretyczne z R.22

 

TEST 2017_R.22-X-17.01

 

 

 

 

TEST R.22_2014_R.22-01-14.08

pdf   <klucz>

 

TEST 2R.22-X-18.01_BD

pdf  <klucz>

 


TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.22)

             Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015

Uzupełnij projekt zagospodarowania terenu. 
Na podstawie dokumentacji rysunkowej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym w postaci planu zagospodarowania fragmentu terenu i przekroju A - A opracuj plan wykonania nawierzchni z kostki brukowej dębowej na gruncie przepuszczalnym. Plan zapisz w tabeli - Plan wykonania nawierzchni z kostki brukowej dębowej. 
Sporządź wykaz narzędzi i sprzętu, niezbędnych do wykonania nawierzchni z kostki brukowej dębowej w tabeli - Wykaz narzędzi i sprzętu. 
Wykonaj przekrój konstrukcyjny murka oporowego w skali 1:5 i opisz go. Rysunek z opisem wykonaj na szablonie - przekrój B - B. 
Opisz przekrój konstrukcyjny schodów na szablonie - przekrój C - C. 
Sporządź zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów związanych z wykonaniem 4,00 m2 nawierzchni gruntowej gliniasto-piaskowej o grubości 5 cm na podstawie danych zawartych w tabelach - Wyciąg z KNR 2-21 Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych oraz Cennik materiałów i robocizny. Zestawienie kosztów wykonaj na formularzu - Zestawienie kosztów bezpośrednich materiałów i robocizny. 

 

R.22_15cz

Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015

Uzupełnij projekt zagospodarowania terenu
Na podstawie dokumentacji rysunkowej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym w postaci planu zagospodarowania fragmentu terenu i przekroju A - A opracuj plan wykonania chodnika z płyt betonowych chodnikowych na gruncie przepuszczalnym. Plan zapisz w tabeli - Plan wykonania chodnika. 
Sporządź wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania chodnika z płyt betonowych chodnikowych w tabeli - Wykaz narzędzi i sprzętu. 
Wykonaj przekrój konstrukcyjny murka oporowego w skali 1:5 i opisz go. Rysunek z opisem wykonaj na szablonie - Przekrój B - B. 
Opisz przekrój konstrukcyjny schodów na szablonie - Przekrój C - C. 
Sporządź zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów związanych z wykonaniem 4,50 m2 chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na podstawie danych zawartych w tabelach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwami - Wyciąg z KNR 2-31 Chodniki z płyt betonowych i kamiennych oraz Cennik materiałów i robocizny. Zestawienie kosztów wykonaj na formularzu - Zestawienie kosztów bezpośrednich materiałów i robocizny.

 

R.22_15wrz

Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016

!!! Zadanie robione z Panią profesor.   

Uzupełnij projekt zagospodarowania terenu parku miejskiego. 
Na podstawie dokumentacji rysunkowej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym w postaci Planu zagospodarowania fragmentu terenu parku miejskiego i Przekroju A-A schodów z bloków kamiennych opracuj plan wykonania schodów, przy założeniu, że skarpa została już wyprofilowana (teren wykorytowano i wycięto w skarpie stopnie) oraz wykonany został fundament betonowy schodów. Plan wykonania schodów zapisz w Tabeli 1 - Plan wykonania schodów z bloków kamiennych. Uwzględnij w planie wymiary elementów użytych do budowy schodów. 
Sporządź wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania schodów z bloków kamiennych w Tabeli 2 - Wykaz narzędzi i sprzętu. 
Oblicz zapotrzebowanie na materiały niezbędne do wykonania schodów z bloków kamiennych bez uwzględniania budowy fundamentu. Wyniki obliczeń zapisz w Tabeli 3 - Zapotrzebowanie na materiały. Opisz przekrój konstrukcyjny nawierzchni ścieżki z płyt kamiennych na szablonie - Przekrój B-B. Sporządź zestawienie kosztów bezpośrednich materiałów i robocizny związanych z wybudowaniem jednego słupa pergoli z kamienia łamanego o objętości 0,35 m3 na podstawie danych zawartych w tabelach - Wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 2-21 Słupy pergoli i trejaży oraz Cennik materiałów i robocizny. Zestawienie kosztów wykonaj na formularzu - Zestawienie kosztów bezpośrednich materiałów i robocizny.

 

Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Uzupełnij projekt zagospodarowania fragmentu placu. 
Na podstawie dokumentacji rysunkowej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym w postaci Planu zagospodarowania fragmentu placu i Przekroju A-A wykonaj i opisz przekrój konstrukcyjny przez nawierzchnię z płyt chodnikowych betonowych na gruncie przepuszczalnym. Przekrój wykonaj w skali 1:10 na szablonie - Przekrój B-B. 
Zaplanuj przebieg prac związanych z wykonaniem tej nawierzchni i zapisz go w Tabeli 1 - Plan wykonania nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych. 
Sporządź wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania tej nawierzchni w Tabeli 2 - Wykaz narzędzi i sprzętu. 
Sporządź zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów związanych z wypełnieniem piaskownicy piaskiem przy założeniu, że obmiar wynosi 8,75 m3. Obliczenia wykonaj na podstawie danych zawartych w tabelach - Wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 2-21 Piaskownice oraz Cennik materiałów i robocizny. Oblicz koszt pośredni robocizny dla wartości narzutu wynoszącej 65%. Zestawienie kosztów wykonaj na formularzu - Zestawienie kosztów bezpośrednich i pośrednich materiałów i robocizny.

 

R.22_16_cz

Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2017

Uzupełnij projekt zagospodarowania fragmentu placu. 
Na podstawie dokumentacji rysunkowej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym w postaci Planu zagospodarowania uzupełnij opis przekroju konstrukcyjnego A-A przez murek, stanowiący ścianę pojemnika na rośliny, na szablonie - Przekrój A-A. 
Zaplanuj przebieg prac związanych z wykonaniem pokazanego na przekroju A-A murka i zapisz w tabeli - Plan wykonania murka. 
Sporządź wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania murka, z uwzględnieniem czynności do których są przeznaczone, w zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym tabeli - Wykaz narzędzi i sprzętu. 
Sporządź zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt chodnikowych połamanych z pozostawieniem szczelin trawnikowych na podstawie danych zawartych w tabelach: Wyciąg z KNR 2-21 Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych z pozostawieniem szczelin lub przerw trawnikowych oraz Cennik robocizny i materiałów. Oblicz koszt pośredni robocizny (R), stosując narzut w wysokości 60% liczony w stosunku do kosztu bezpośredniego robocizny. Zestawienie kosztów wykonaj na formularzu - Zestawienie kosztów. 
Uwaga: w zestawieniu kosztów wszystkie obliczone wartości kosztorysowe zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

 

R.22_17_sty

Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2017

Uzupełnij projekt zagospodarowania fragmentu ogrodu przydomowego. 
Na podstawie dokumentacji rysunkowej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym w postaci Planu zagospodarowania fragmentu ogrodu przydomowego oraz Przekroju A-A nawierzchni ścieżki, oblicz ilość materiałów potrzebnych do wykonania ścieżki. Długość ścieżki wynosi 12,00 m. Obliczone ilości materiałów wpisz do Tabeli 1 - Zapotrzebowanie na materiały. 
Zaplanuj przebieg prac związanych z wykonaniem pokazanego na Przekroju B-B murka suchego. Zaplanowany przebieg prac wpisz do Tabeli 2 - Plan wykonania murka. 
Sporządź wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania murka suchego w Tabeli 3 - Wykaz narzędzi i sprzętu. 
Sporządź zestawienie kosztów bezpośrednich oraz pośrednich robocizny i materiałów związanych z uzupełnieniem konstrukcji pergoli o poprzeczki na podstawie planu zagospodarowania ogrodu przydomowego oraz danych zawartych w tabelach - Wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 2-21 Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży oraz Cennik robocizny i materiałów. Oblicz koszt pośredni robocizny, stosując narzut w wysokości 60%, liczony w stosunku do kosztu bezpośredniego robocizny. Zestawienie kosztów bezpośrednich i pośrednich robocizny i materiałów wykonaj na formularzu - Zestawienie kosztów bezpośrednich i pośrednich robocizny i materiałów. 
Uwaga: w zestawieniu kosztów wszystkie obliczone wartości kosztorysowe zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 
- zapotrzebowanie na materiały, 
- plan wykonania murka, 
- wykaz narzędzi i sprzętu, 
- zestawienie kosztów bezpośrednich i pośrednich robocizny i materiałów.

 

R.22_17_cz

Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014

Wykonaj prace zlecone przez właściciela nieruchomości.  " !!! W trakcie pozyskiwania"
Zaprojektuj trejaż drewniany o wysokości 2,0 m w okolicy warzywniaka tak, aby wraz z kompostownikiem był niewidoczny z tarasu. 
Wrysuj rzut trejażu na planie zagospodarowania terenu domu jednorodzinnego, który znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym. 
Narysuj widok trejażu z przodu, zwymiaruj go i opisz. Uwzględnij mocowanie obiektu w gruncie. Rysunek wykonaj w skali 1: 20 techniką czarno-białą. Miejsce do wykonania rysunku z opisem znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą - Widok trejażu z przodu, skala 1: 20. 
Sporządź plan prac związanych z przebudową podjazdu do garażu. Podjazd do garażu jest wyłożony płytami kamiennymi, które należy usunąć, i w to miejsce ułożyć kostką brukową. Do sporządzenia planu wykorzystaj dane informujące o narzędziach, sprzęcie oraz materiałach budowlanych, będących w dyspozycji wykonawcy. Tabelę przeznaczoną do sporządzenia planu znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą - Plan prac związanych z przebudową podjazdu do garażu. Sporządź kosztorys prac związanych z wykonaniem okładziny z płytek klinkierowych, wewnętrznych ścian ogrodzenia frontowego działki, wysokość ogrodzenia ma wynosić 1,7 m. Do wykonania kosztorysu wykorzystaj Cennik materiałów i robocizny oraz Wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR nr 2 - 21. Kosztorys wykonaj na formularzu zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą - Kosztorys prac związanych z wykonaniem okładziny z płytek klinkierowych.

Pozostałe zadanie praktyczne dla technika architektury krajobrazu

1. Wykonaj przekrój poprzeczny na podstawie zamieszczonego rzutu.

2. Zadanie praktyczne zagospodarowania ogrodu.

r.22-1

3Egzamin próbny z kwalifikacji R.22 I_2014

droga

4. Kartkówka z nawierzchni 

kartkowka

5. Układanie kostki brukowej POZBRUK - poradnik (instrukcja) układania kostki brukowej R22.